SUOMEN LUMILAUTALIITTO RY:N SÄÄNNÖT

Hyväksytty liittokokouksessa 1.10.2016


1§ LIITON NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen Nimi on Suomen Lumilautaliitto ry, ruotsiksi Finlands Snowboardförbund rf. Kansainvälisissä yhteyksissä liiton nimestä käytetään epävirallista englannin kielistä nimeä Finnish Snowboard Association.

Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto.

Liiton kotipaikka on Helsinki.

2§ LIITON TARKOITUS

Liiton tarkoituksena on edistää ja kehittää lumilautailua sekä toimia jäsenyhdistystensä ja muiden lumilautailun toimijoiden valtakunnallisena liittona.

Liiton toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet.

Toiminnassa pyritään edistämään yhdenvertaisuutta ja henkilöiden välistä tasa-arvoa.
 

3§ TARKOITUKSEN TOTEUTTAMINEN

Tarkoitustaan liitto toteuttaa:

1.)   Järjestämällä koulutus- ja valmennustoimintaa

2.)   Edistämällä lumilautailua harrastavien uusien yhdistysten perustamista sekä tukemalla jäsenten toiminnan tehostamista

3.)   Huolehtimalla jäsentensä toimintaedellytysten kehittymisestä

4.)   Laatimalla ja vahvistamalla alansa kilpailu- ym. säännöt

5.)   Valvomalla sääntöjen noudattamista ja käsittelemällä niitä koskevat rikkomukset ja ratkaisemalla erimielisyydet

6.)   Ohjaamalla ja valvomalla jäsentensä kilpailutoimintaa Suomessa ja ulkomailla ja tarvittaessa toimeenpanemalla kilpailuja ja tapahtumia

7.)   Edustamalla jäsenliittona Suomessa lumilautailun kansainvälisiä liittoja ja valvomalla niiden sääntöjen ja määräysten noudattamista

8.)   Harjoittamalla alaansa liittyvää julkaisu- ja viestintätoimintaa

Liitto voi välittää voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä.

Liitto voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää sekä irtainta omaisuutta.

Liitto voi toimintaansa tukemiseksi toteuttaa kilpailuja- ja koulutustilaisuuksia, rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä vastaanottaa lahjoja ja testamentteja.

Liitto voi harjoittaa lisäksi sellaista taloudellista toimintaa, joka muutoin liittyy välittömästi sen tarkoituksen toteuttamiseen taikka jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena.
 

4§ LIITON JÄSENYYDET

Hallitus päättää liittymisestä muihin järjestöihin ja niistä eroamisesta. Liitto kuuluu jäsenenä Suomen Hiihtoliitto ry:hyn, Suomen Hiihtokeskusyhdistys ry:hyn, Suomen Liikunta Urheilu ry:hyn, Suomen Olympiakomiteaan, Suomen Paralympiakomiteaan  sekä World Snowboard Federationiin (WSF) ja muihin lumilautailun kansainvälisiin järjestöihin.
 

5§ LIITON JÄSENET

Liiton varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä urheiluseurat ja rekisteröidyt yhdistykset, joiden tarkoituksena on edistää ja kehittää lumilautailua ja jotka sitoutuvat noudattamaan liiton sääntöjä.

Liiton henkilöjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, joka sitoutuu noudattamaan liiton sääntöjä ja joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa maksamalla jäsenmaksun annettujen ohjeiden mukaisesti.

Tukijäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea liiton toimintaa suorittamalla vuotuisen tukijäsenmaksun.

 

Liiton hallitus hyväksyy varsinaiset jäsenet kirjallisesta hakemuksesta.

Liiton kunniapuheenjohtajan kutsuu liittokokous ja kunniajäsenet kutsuu hallitus.

Liitto voi periä liittymismaksun, vuosittaisen jäsenmaksun ja kilpailumaksuja varsinaisilta jäseniltään, henkilöjäseniltään ja tukijäseniltään. Maksut voivat olla erisuuruisia eri jäsenryhmille. Kunniapuheenjohtajalta ja kunniajäseniltä ei peritä mitään maksuja
 

6§ SITOUTUMINEN ATIDOPINGTOIMINTAAN

Liitto ja sen jäsenet ovat sitoutuneet kulloinkin voimassa olevaan Suomen Antidopingtoimikunnan dopingsäännöstöön, Kansainvälisen Olympiakomitean ja kansainvälisten lajiliittojen dopingsäännöstöihin, Pohjoismaisen antidopingsopimuksen sekä Suomen allekirjoittamien muiden kansainvälisten antidopingsopimusten mukaisiin sääntöihin.
 

7§ LIITOSTA EROAMINEN SEKÄ EROTTAMINEN SEKÄ MUUT KURINPITOTOIMET

Jäsen voi erota liitosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti liiton hallitukselle, sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta liittokokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Eroaminen tulee voimaan sen kalenterivuoden viimeisenä päivänä, jonka aikana siitä on ilmoitettu.

Jos liiton jäsenenä oleva urheiluseura tai yhdistys purkautuu, sen on erottava liitosta.

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksia tai toimii vastoin liiton tarkoitusta tai toiminnan perustaa tai hallitus voi myös päättää jäsenen sulkemisesta liiton toiminnasta sen mukaan kun tarkemmin määrätään liittokokouksen vahvistamassa kurinpitosäännöstössä.

Liitto voi evätä äänioikeuden jäseneltä liiton kokouksessa, mikäli jäsen ei ole suorittanut jäsenmaksuaan kahden viikon kuluessa sen erääntymisestä.

Hallitus voi päättää myös jäsenyhdistyksen jäseneen kohdistuvasta liiton alaisesta, kilpailutoimintaa koskevasta kilpailukiellosta ja varoituksesta sen mukaan kuin tarkemmin määrätään liittokokouksen vahvistamissa kurinpitosäännöissä, jos jäsenyhdistyksen jäsen on urheilun piirissä menetellyt liikunnan eettisten arvojen, urheilun reilun pelin periaatteiden tai toiminnan periaatteiden vastaisesti.

Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty hänelle kirjatussa kirjeessä. Päätöksestä saa valittaa urheilun oikeusturvalautakunnalle sen mukaan kuin siitä on erikseen säädetty.
 

8§ LIITON HALLINTO

Liiton päätösvaltaa käyttää liittokokous.

Liittoa edustaa ja liiton juoksevia asioita sääntöjen ja liiton päätösten mukaan hoitaa hallitus.
 

9§ LIITTOKOKOUS

Yhdistyksen kokousta nimitetään liittokokoukseksi. Varsinainen liittokokous on pidettävä vuosittain syys-marraskuussa hallituksen määrätessä tarkemman kokousajan ja –paikan.

Liittokokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen järjestäytyminen
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskija
 4. Esitetään toimintakertomus
 5. Esitetään tilinpäätös
 6. Esitetään tilintarkastuskertomus
 7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja mahdollisista toimenpiteistä tilintarkastuskertomuksen johdosta
 8. Esitetään toimintasuunnitelma ja talousarvio
 9. Päätetään toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistamisesta
 10. Päätetään liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta sekä kilpailumaksun suuruudesta
 11. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista.
 12. Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi ja erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle kolme (3) varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet
 13. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa tai yksi HTM-tilintarkastaja tilintarkastajaksi
 14. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toiminnanjohtajalle
 15. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 

Mikäli yhdistyksen varsinainen jäsen haluaa saada jonkin asian liittokokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Liittokokouksessa kullakin liiton varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Liiton puheenjohtajalla, liiton hallituksen jäsenellä, liiton henkilöjäsenellä, liiton tukijäsenellä, liiton kunniajäsenellä, liiton kunniapuheenjohtajalla ja liiton toimihenkilöllä on liiton kokouksessa ilman jäsenseuran valtakirjaa puheoikeus.

Liiton ylimääräinen kokous pidetään liiton hallituksen kutsusta, kun liiton kokous niin päättää tai kun liiton hallitus katsoo sen aiheelliseksi, tai kun vähintään yksi kymmenesosa liiton äänioikeutetuista jäsenistä ilmoittamaansa määrättyä asiaa varten sitä kirjallisesti liiton hallitukselta vaatii. Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle yhden (1) kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Henkilövaalit ratkaistaan siten, että eniten ääniä saaneet valitaan ja äänten mennessä tasan, vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa äänten mennessä tasan se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

Kutsun liittokokoukseen sekä ylimääräiseen liittokokoukseen lähettää jäsenille hallitus esityslistoineen kirjallisena tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen vähintään kymmenen päivää ennen kokousta.
 

10§ HALLITUS

Hallitukseen kuuluu liittokokouksen valitsema puheenjohtaja sekä kuusi (6) muuta varsinaista jäsentä ja kuusi (6) henkilökohtaista varajäsentä, joiden toimikausi on kaksi vuotta. Vuosittain on erovuorossa puolet muista varsinaisista jäsenistä ja henkilökohtaisista varajäsenistä. Jos hallituksen jäsen kesken toimikauden on estynyt tehtävänsä hoitamisesta, liittokokous voi valita hänen tilalleen toisen henkilön jäljellä olevaksi toimijaksi.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen kolme (3) muuta hallituksen jäsentä on saapuvilla.

Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Henkilövaalit ratkaistaan siten, että eniten ääniä saaneet valitaan ja äänten mennessä tasan, vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa äänten mennessä tasan se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

Hallituksen tehtävät:

 1. Hoitaa liiton asioita lakien, sääntöjen ja liittokokouksen päätösten mukaisesti
 2. Edustaa liittoa
 3. Valita liiton edustajat muihin yhteisöihin
 4. Kutsua liittokokoukset koolle ja valmistella niissä käsiteltävät asiat
 5. Valita valiokunnat ja työryhmät, jotka toimivat hallituksen alaisina ja valvonnassa
 6. Ylläpitää jäsenluetteloa
 7. Nimittää ja erottaa liiton toimihenkilöt
 8. Huolehtia, että liiton taloutta ja omaisuutta hoidetaan asiaankuuluvalla huolellisuudella
 9. Huolehtia talous- ja toimintasuunnitelmien sekä vuosikertomusten ja tilinpäätösten laatimisesta
 10. Vahvistaa liiton sääntöjä alemmat ohjesäännöt, määräykset ja muut ohjeet
 11. Huolehtia arvokisojen anomisesta
 12. Hyväksyä liiton kilpailukalenteri
 13. Päättää jäseniin kohdistuvista kurinpitotoimenpiteistä
 14. Päättää jäsenien ja näiden jäsenien sekä muiden henkilöiden tai yhteisöjen palkitsemisesta ja ansiomerkkien myöntämisestä
 15. Kutsua erityisen ansioituneita henkilöitä kunniajäseniksi
 16. Hoitaa muut liiton ja lajin toimintaa edistävät tehtävät

Hallitus voi päättää liiton omaisuuden myynnistä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä.
 

11§ TOIMINNANJOHTAJA

 

Liitolla voi olla toiminnanjohtaja, jonka valitsee hallitus. Toiminnanjohtaja hoitaa liiton juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti ja toimeenpanee hallituksen päätökset sen toimeksiannosta.

Liiton toiminnanjohtajan tehtävät määrittelee hallitus ja mikäli toiminnanjohtajaa ei ole, hallitus määrää tehtävät hallituksen jäsenille.
 

12§ YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

 

Liiton nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja toiminnanjohtaja yksin sekä hallituksen jäsenet kaksi yhdessä.
 

13§ TILIKAUSI

Liiton toiminta- ja tilikausi on 1.6. – 31.5.  Yhdistyksen 1.1.2016 alkanutta tilikautta jatketaan 31.5.2017 saakka. Tilinpäätös on jätettävä tilintarkastajalle tarkistettavaksi viimeistään kolme (3) viikkoa ennen syysliittokokousta. Tilintarkastajan on annettava liittokokoukselle osoitettu tilintarkastuskertomus ja mahdollinen hallitukselle osoitettu tilintarkastuspöytäkirja viimeistään kaksi viikkoa ennen syysliittokokousta.
 

14§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

 

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää liittokokous vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.
 

15§ LIITON PURKAMINEN

Liiton purkamisesta päättää liittokokous vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava liiton purkamisesta.

Liiton purkautuessa varat on luovutettava johonkin liiton tarkoituksen edistämiseen tähtäävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen liittokokouksen päätöksen mukaisesti.

Liiton purkamisesta ilmoitetaan yhdistysrekisteriin.
 

16§ TÄLLÄ SÄÄNTÖMUUTOKSELLA EI LOUKATA JO SAAVUTETTUJA JÄSENOIKEUKSIA

YLEISET KILPAILUSÄÄNNÖT

Yleiset kilpailusäännöt 2018-2019 PDF

KURINPITOSÄÄNNÖT

Kurinpitosäännöt 2018-2019 PDF