Yhdenvertaisuussuunnitelma

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman perusteet ja velvoitteet

Yhdenvertaisuussuunnittelun tavoitteena on syrjinnän tunnistaminen, toiminnan ja käytäntöjen arviointi ja kehittäminen sekä osallisuuden lisääminen.

Yhdenvertaisuussuunnitelmassa kuvataan, miten edistetään yhdenvertaisuutta ja miten puututaan syrjintään. Yhdenvertaisuussuunnitelmaan kootaan konkreettisia toimenpiteitä tilannekartoituksessa esiin nousseiden asioiden kehittämiseksi. Suunnitelma tehdään aina tietylle ajanjaksolle, jonka aikana toimenpiteiden vaikutuksia seurataan säännöllisin väliajoin.
Yhdenvertaisuussuunnitelma tehdään, jotta jokaisella olisi tasavertainen mahdollisuus tulla mukaan lumilautaharrastuksen pariin ja osallistua lumilautatapahtumiin ja -kilpailutoimintaan. Haluamme liittomme toiminnan saavuttavan mahdollisimman monet, lajin pariin uusia ihmisiä, ja että lajikulttuurista rakentuisi yhä moninaisempi. Haluamme myös toimia eettisesti oikein ja olla ylpeitä järjestöstämme.

Uuteen 1.5.2015 voimaan astuneeseen liikuntalakiin on tullut voimakkaampi vaatimus yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämisestä. Lain mukaan järjestöjen valtionavustuksen määrää harkittaessa otetaan huomioon se, miten järjestö edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Opetus- ja kulttuuriministeriö on valmistautunut lainsäädännön toimeenpanoon tarkastamalla valtionavustusten hakuun liittyviä ohjeita ja velvoittaa valtionavustusta saavia liikuntajärjestöjä tekemään vuoteen 2016 mennessä yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseen liittyvän suunnitelman.

Yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja esteettömyyden käsitteet

Alle on koottu yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitteluun liittyviä käsitteitä. Yhdenvertaisuus tarkoittaa syrjimättömyyttä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Syrjintä on kielletty riippumatta siitä, perustuuko se henkilöä itseään vai jotakuta toista koskevaan tosiseikkaan tai oletukseen. Yhdenvertaisuudelle rinnakkaisia käsitteitä ovat laaja-alainen tasa-arvo ja moninaisuus tai monimuotoisuus.

Tasa-arvo tarkoittaa sukupuolten välistä syrjimättömyyttä. Tämä käsittää myös sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvaa syrjimättömyyttä.

Esteettömyys tarkoitettaa rakennetun ympäristön toimivuutta, sekä palveluiden ja viestinnän saavutettavuutta kaikkien käyttäjien kannalta. Fyysisen esteettömyyden lisäksi esteettömyys voi olla sosiaalista, taloudellista tai tiedonsaannin esteettömyyttä.

Syrjintä on ihmisten eriarvoista kohtelua sillä perusteella, että he kuuluvat tiettyyn ryhmään, esimerkiksi tunnustavat tiettyä uskontoa tai kuuluvat seksuaalivähemmistöön. Syrjintää voi olla yksittäinen teko (ulkopuolelle sulkeminen) tai se voi olla seurausta epäoikeudenmukaisuutta tuottavista käytännöistä tai säännöistä. Välillisenä syrjintänä pidetäänkin sitä, että näennäisen neutraali kohtelu tai käytäntö johtaa syrjiviin lopputuloksiin.

Häirintä on henkilön tai ihmisryhmän arvon ja koskemattomuuden tarkoituksellista tai tosiasiallista loukkaamista siten, että luodaan uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai hyökkäävä ilmapiiri. Esimerkiksi rasistiset vitsit tai seksuaalivähemmistöön kuuluvan henkilön nimittely ovat esimerkkejä häirinnästä.
Positiivinen erityskohtelu tarkoittaa tietyn syrjinnälle alttiin ryhmän asemaa ja olosuhteita parantavia erityistoimenpiteitä, jotka tähtäävät tosiasiallisen yhdenvertaisuuden turvaamiseen eivätkä asteeltaan muodostu toisia syrjiviksi.

Suomen Lumilautaliitto ry:n yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma vuosille 2016–2019

Suomen lumilautaliiton yhdenvertaisuustyön tavoitteet

Yhdenvertaisuustyön visio: Suvaitsevainen, avoin ja moninaisuutta arvostava lumilautakulttuuri, jossa jokaisella on iästään, toimintakyvystään, kulttuuritaustastaan, sukupuolestaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai vakaumuksestaan, tasavertainen mahdollisuus olla mukana, itselleen sopivalla tavalla.

Tasavertaisuus, moninaisuus ja oikeudenmukaisuus ovat lumilautayhteisömme perusta. Edistämme monimuotoista lumilautakulttuuria, jossa kaikkia toimijoita arvostetaan niin seura- kuin yksilötasolla. Toteutamme yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa laaja-alaisesti. Tämä koskee sekä työntekijöitä että harrastajia. Yhdenvertaisuuden toteuttaminen kulkee läpileikkauksena kaikessa toiminnassamme. Liiton päätöksenteossa, päätöksenteon valmistelussa, sekä toimeenpanossa arvioidaan niiden vaikutuksia tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kannalta.

Haluamme toimia vuorovaikutteisesti kaikkien lumilautailusta kiinnostuneiden tahojen kanssa ja pyrimme aktiivisesti löytämään uusia verkostoja, jota kautta saisimme uusia ihmisiä lajin pariin. Lumilautaliitto pyrkii esteettömään toimintaan. Liitto kehittää yhteistyössä eri järjestöjen ja toimijoiden kanssa erityisryhmien edellytyksiä lajin harrastamiselle, jotta toiminta soveltuisi mahdollisimman monelle. Arvostamme moninaista ihmiskäsitystä ja haluamme, että toimintaamme voi samanaikaisesti osallistua erilaiset ihmiset.
Kotimaista kilpailu- ja tapahtumatoimintaa järjestetään ja kehitetään yhteistyössä harrastajien kanssa. Osallisuus, omaehtoisuus ja matalan kynnyksen osallistumismahdollisuudet ovat toimintamme arvopohja. Kiinnitämme huomiota siihen, että toiminta on jakautunut oikeudenmukaisesti eri maantieteellisille alueille, ja että toimintaa on tarjolla eri-ikäisille harrastajille. Pyrimme varmistamaan, että kaikilla on oikeus ja mahdollisuus valmennukseen ja ohjaukseen henkilökohtaisista ominaisuuksistaan, taitotasostaan ja tavoitteistaan riippumatta. Kunnioitamme lajikulttuurin hengen mukaisesti jokaisen omaehtoista harrastamisen tapaa ja tyyliä, ja suunnittelemme toimintaa myös heille, jotka eivät halua kilpailla lumilautailussa. Lumilautaliitto pyrkii kaikessa toiminnassaan tarjoamaan harrastajilleen ilon ja yhteisöllisyyden kokemuksia.

Lumilautailua harrastetaan sekaryhmissä ja liiton valmennusryhmissä eri sukupuolet harjoittelevat yhdessä. Pyrimme varmistamaan, että eri sukupuolet tulevat huomioiduksi ja kuulluksi tasapuolisesti. Kiinnitämme huomiota siihen, että palkkaus- ja palkitsemiskäytäntömme ovat yhdenvertaiset eri sukupuolille, ja että viestintämateriaaleissamme ovat eri sukupuolet yhdenvertaisesti edustettuina. Liitossamme päätöksentekoon osallistuvat sekä naiset että miehet.

Lumilautailua on voitava harrastaa tulotasosta riippumatta. Pyrimme vaikuttamaan siihen, että harrastuskustannukset pysyisivät kohtuullisina, ja että lajikokeiluja pääsee tekemään matalalla kynnyksellä, ilman sitoutumispakkoa. Ohjaamme resurssejamme myös täysin ilmaisen toiminnan tuottamiseen. Viemme toimintaamme hiihtokeskusten lisäksi myös asuinkeskuksiin ja koulupäivien yhteyteen.

Lumilautaliitto on mukana rasismin vastaisessa toiminnassa. Kunnioitamme yksilön oikeuksia. Kiusaaminen, syrjiminen, haukkuminen, nimittely, fyysinen ja henkinen väkivalta, alistaminen, vähättely, seksuaalinen ja sukupuolinen ahdistelu sekä syrjintä ja rasismi eivät kuulu lumilautakulttuuriin - ei edes huumoriksi puettuna. Rakennamme lumilautakulttuuria, jossa toimitaan yhdessä ja kohdataan toiset ihmiset myönteisessä hengessä. Luomme omalla toiminnallamme ilmapiirin, joka on avoin ja hyväksyvä, ja jossa voidaan käydä keskustelua vaikeistakin asioista. Haluamme, että jokainen saa toimia yhteisössämme omana itsenään, ilman ulkopuolisia paineita. Tarvittaessa huomioimme yksilöiden erityistarpeet kuten uskontoon tai vakaumukseen liittyvät seikat, harrastajan iän, sukupuolen ilmaisun tai vammaisuuden. Tuomme toiminnassamme esille yhdenvertaisuuden ja suvaitsevaisuuden periaatteitamme. Puutumme ajoissa tilanteisiin, mikäli näemme tai kuulemme jonkun joutuvan epäasiallisen käytöksen kohteeksi. Henkilön oma kokemus syrjityksi tulemisesta riittää, että asia otetaan käsittelyyn. Kaikilla tapahtuman osallistujilla on velvollisuus puuttua syrjintään, häirintään ja kiusaamiseen. Liitollamme on kirjalliset toimintaohjeet syrjintätapausten käsittelyä varten. Käsittelemme yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman tavoitteita koulutuksissamme.

Kannustamme lapsia ja nuoria osallisuuteen. Kehitämme toimintaamme yhdessä harrastajien kanssa, heidän näkemyksiään kunnioittaen. Pyydämme toiminnastamme palautetta mahdollisimman moniääniseltä joukolta. Palautteessa arvioidaan myös yhdenvertaisuuden toteutumista lajikulttuurissamme. Tuemme harrastajia heidän omissa lumilautailuun liittyvissä hankkeissaan.

Lumilautaliiton toiminta on avointa ja toimintamallit läpinäkyviä. Viestinnässä pyrimme aktiivisesti noudattamaan esteettömyyden periaatteita, jotta viesti on kaikkien saavutettavissa. Kiinnitämme huomiota viestinnällä rakentamiimme mielikuviin.
Suomen Lumilautaliitto ry:n yhdenvertaisuussuunnitelma tehdään kolmen talvikauden mittaiselle ajanjaksolle, jonka jälkeen sen tuloksia arvioidaan, suunnitelma päivitetään ja valitaan kärkitoimenpiteet seuraavalle kolmelle talvikaudelle. Suunnitelman arvioinnista ja laatimisesta vastaa yhdenvertaisuussuunnittelija. Suunnitelman tekoon osallistuu liiton toiminnanjohtaja, liiton toimihenkilöt, sekä liiton hallitus. Suunnitelman laatimiseen ja toteuttamiseen osallistetaan jäsenseurat, harrastajat ja mahdollisuuksien mukaan myös heidän huoltajansa.

Vuoden 2016–2019 yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman laatimisesta on keskusteltu toimihenkilöiden kanssa henkilöstöpäivillä 16.6.2015. Luottamushenkilöille on esitelty prosessin kulku 14.8.2015. Liiton jäsenseuroja on tiedotettu prosessin käynnistämisestä ja etenemisestä 17.8.2015 ja heiltä on pyydetty näkemyksiä aiheeseen. Erityisryhmiä edustaviin järjestöjen, kuten Paralympiakomitean, Suomen vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n, Suomen monikulttuurinen liikuntaliitto Fimu ry:n ja seksuaalivähemmistöjen liikuntajärjestö HOT ry:n kansa käydään vuoropuhelua suunnitelmaa laadittaessa ja toteuttaessa. Suunnitelma on laadittu yhdenvertaisuuslain, Valon ohjeistuksien ja toimihenkilöiden ja luottamushenkilöiden kanssa tehdyn nykytilanteen kartoituksen pohjalta (vastauksia web-pohjaiseen kyselyyn saatiin yhteensä 16 henkilöltä. Vastausprosentti 82 %). Lisäksi olemme arvioineet toimintasuunnitelmaamme ja hallinnon käytänteitämme yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon näkökulmasta.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman hyväksyi syksyn 2015 liittokokous 31.10.2015. Yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteet ja kärkitoimenpiteet tulee luettavaksi liiton internetsivuille ja niistä tiedotetaan jäsenseuroja ja harrastajia. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaan perehdytetään uudet työntekijät ja luottamushenkilöt osana muuta perehdytystä.

Kärkitoimenpiteet ja aikataulut

Lumilautaliiton vuosien 2016–2019 yhdenvertaisuussunnitelman kärkitoimenpiteet ja niiden tavoitteet ja aikataulut on valittu yhdenvertaisuuskartoituksessa esille nousseista kehittämistarpeista. Toimenpiteitä kehitetään yhdessä liiton toimihenkilöiden ja luottamushenkilöiden kanssa.   Lisäksi olemme kuulleet Paralympiakomitean, VAU ry:n sekä Fimu ry:n näkemyksiä. Kärkitoimenpiteet kirjataan osaksi vuosien 2016–2019 toimintasuunnitelmia, jotka hyväksyy syksyn liittokokous.  Kärkitoimenpiteet, niiden tavoitteet ja aikataulut, sekä vastuuhenkilöt ja toimenpiteiden seuranta on kuvattuna seuraavassa taulukossa. Suomen Lumilautaliitto ry. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman 2016–2019 kärkitoimenpiteet.

Lataa pdf tavoitteista ja kärkihankkeista tästä:

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma 2016-2019 tavoitteet ja kärkihankkeet